คำถามที่พบบ่อย

แนะนำไทยประกันชีวิต INFINITE

การดูแลที่มากกว่าสำหรับลูกค้าคนสำคัญ ผ่านเอกสิทธิ์เฉพาะที่ได้รังสรรค์อย่างดีที่สุด ผ่านกิจกรรมและสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ บันเทิง ท่องเที่ยว ส่วนลดจากร้านค้า รวมถึงการบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดภายใต้การดูแลของ ไทยประกันชีวิต
โดยแบ่งสมาชิกเป็น 4 ระดับ ตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่

 1. ไทยประกันชีวิต INFINITE Platinum
 2. ไทยประกันชีวิต INFINITE Gold
 3. ไทยประกันชีวิต INFINITE Silver
 4. ไทยประกันชีวิต INFINITE Classic
ไทยประกันชีวิต INFINITE เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการเข้าร่วม

การกำหนดระดับสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ

 • - ระดับสมาชิก INFINITE คำนวณจากเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลทุกประเภท ยกเว้น กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล กรมธรรม์กลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ กรมธรรม์กลุ่มทุกแบบ ทั้งนี้การคำนวณเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • - กรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณเบี้ยประกันภัย ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีสถานะมีผลบังคับ
ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยในปี 2562 สามารถเข้าร่วม เป็นสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ตามหลักเกณฑ์การกำหนดระดับสมาชิก

การปรับระดับและรักษาระดับสมาชิก

ไทยประกันชีวิต INFINITE จะทำการปรับระดับสมาชิกทุกเดือนมกราคมของทุกปี โดยคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีของปีที่ผ่านมา และเบี้ยประกันภัยใหม่สะสมย้อนหลัง 3 ปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยในระหว่างปีจะไม่มีการปรับเพิ่มหรือลดระดับสมาชิก

เงื่อนไขการพิจารณาต่อสถานะสมาชิก

การปรับเปลี่ยนระดับสมาชิก ไทยประกันชีวิต INFINITE จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปี และเบี้ยประกันภัยใหม่สะสมย้อนหลัง 3 ปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ

 • - เบี้ยประกันภัยใหม่ หมายถึง เบี้ยประกันภัยปีแรก
 • - สำหรับสมาชิกที่สถานะสิ้นสุดลง จะได้รับสถานะสมาชิกใหม่ได้ เมื่อมียอดเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปี และเบี้ยประกันภัยใหม่สะสมย้อนหลัง 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนด

กรณีรักษาระดับสมาชิก

 • เงื่อนไขที่ 1
   - คำนวณเบี้ยประกันภัยรวมต่อปีคงเดิมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกจะคงระดับเดิมเพื่อรับสิทธิพิเศษของระดับสมาชิกนั้นๆ
 • เงื่อนไขที่ 2
   - ในปีครบรอบสถานะ 3 ปี (นับจากการเริ่มต้นของระดับสมาชิกใหม่) คำนวณเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี และเบี้ยประกันชีวิตใหม่ย้อนหลัง 3 ปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

กรณีลดระดับสมาชิก

 • เงื่อนไขที่ 1
   - กรณีเบี้ยประกันภัยรวมต่อปีลดลง ระดับสมาชิกจะเปลี่ยนตามจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมต่อปีตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยระดับสมาชิกใหม่จะเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป
 • เงื่อนไขที่ 2
   - ในปีครบรอบสถานะ 3 ปี (นับจากการเริ่มต้นของระดับสมาชิกใหม่) คำนวณเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี และเบี้ยประกันชีวิตใหม่ย้อนหลัง 3 ปี ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกจะถูกลดระดับลง 1 ระดับ

กรณีเพิ่มระดับสมาชิก

 • เงื่อนไขที่ 1
   - กรณีเบี้ยประกันภัยรวมต่อปีเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนด ระดับสมาชิกจะเปลี่ยนไปตามระดับนั้นๆ โดยระดับสมาชิกใหม่จะถูกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป
 • เงื่อนไขที่ 2
   - กรณีมีการลดระดับสมาชิก และต้องการกลับสู่ระดับสมาชิกเดิม จำนวนเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี และเบี้ยประกันภัยใหม่ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
ไม่มีการปรับระดับสมาชิกระหว่างปี โดยเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระทุกกรมธรรม์ จะถูกนำมาคำนวณสำหรับปรับระดับสมาชิกใหม่ในรอบปีถัดไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิพิเศษตามระดับเดิมจนถึงสิ้นปีนั้นๆ
การสิ้นสุดสมาชิกจะเกิดขึ้นเมื่อกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ หรือสิ้นสถานะการชำระเบี้ยฯ โดยจะสิ้นสุดสมาชิกในปีถัดไป ยกเว้นกรณีมรณกรรม จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกทันที
ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามเดิมจนถึงสิ้นปี แต่การเวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างปีมีผลกับระดับและสิทธิพิเศษในปีถัดไป
ไม่ได้ระดับสมาชิก เนื่องจากสิทธิ์การเข้าร่วมพิจารณาจากผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น
ไม่รวม เนื่องจากเบี้ยประกันภัยใหม่จะพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยปีแรกและเบี้ยประกันภัยจากสัญญาหลักเท่านั้น

สิทธิพิเศษ

ลูกค้าไม่สามารถรับระดับสมาชิกแคมเปญซ้อนกันได้ โดยจะได้รับระดับสมาชิกสูงสุดเพียง 1 ระดับเท่านั้น
สิทธิพิเศษที่สมาชิก ไทยประกันชีวิต INFINITE ได้รับ จะมีความหลากหลายและจำนวนที่แตกต่างกันตามระดับสมาชิก
สิทธิพิเศษจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยสมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดสิทธิพิเศษได้ทาง แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
สมาชิกสามารถรับสิทธิ์และติดตามรายละเอียดสิทธิพิเศษได้ทาง แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
สามารถแลกรับสิทธิพิเศษผ่าน แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เท่านั้น

กรณีที่ 1 ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ภายในปีนั้น จะสามารถมองเห็นเมนู “สิทธิพิเศษ” ได้ภายในปีถัดไป

เช่น ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ภายในปี 2563 ลูกค้าจะสามารถมองเห็นเมนู “สิทธิพิเศษ” ได้ในปี 2564

กรณีที่ 2 กรมธรรม์ของลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ

เช่น กรมธรรม์อุบัติเหตุ กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ กรมธรรม์กลุ่มทุกรูปแบบ หรือสถานะกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

สอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลไทยประกันชีวิต INFINITE โทร. 1124 กด 8 หรือเว็บไซต์ infinite.thailife.com
สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลไทยประกันชีวิต INFINITE โทร. 1124 กด 8 หรือเว็บไซต์ thailife.com
ลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งสถานะใหม่ในเดือนมีนาคม ของทุกปี